Tillsammans med din veterinär kan du ta initiativ till behandling av din hunds epilepsi14 January 2016

Användning

Allt innehåll på denna webbplats tillhör Boehringer Ingelheim Vetmedica och är upphovsrättsligt skyddat. Tillstånd att använda dokument (som vitböcker, pressmeddelanden, datablad och vanliga frågor) som tillhandahålls på denna webbplats beviljas under förutsättning att (1) upphovsrättsmeddelandet visas på alla exemplar och framför allt under förutsättning att upphovsrättsmeddelandet visas tillsammans med detta tillstånd, (2) dokumenten från denna webbplats endast används i informationssyfte av medier samt för icke-kommersiellt eller personligt bruk, och inte kopieras eller anslås på någon nätverksdator eller sänds via några kommersiella medier, och (3) dokumenten inte ändras på något sätt. Användning i andra syften är uttryckligen förbjuden och kan leda till allvarliga civil- eller straffrättsliga påföljder. Överträdelser kommer att åtalas.

Ovannämnda tillstånd omfattar inte design eller layout för denna webbplats eller någon annan webbplats som ägs, drivs, licensieras eller kontrolleras av företag i Boehringer Ingelheim-gruppen. Beståndsdelarna av webbplatsen skyddas med avseende på upphovsrättslig lagstiftning, trade dress, varumärke, otillbörlig konkurrens samt andra lagar och får inte kopieras eller efterliknas i del eller helhet. Inga varumärken, trade dress, logotyper, grafik, ljud eller bilder från någon Boehringer-webbplats får kopieras eller återges i någon form utan uttryckligt tillstånd från det specifika Boehringer Ingelheim-företag som äger dessa rättigheter.

Ansvarsfriskrivning

Alla rimliga ansträngningar har gjorts för att informationen på denna webbplats ska vara korrekt och aktuell. Boehringer Ingelheim Vetmedica och/eller företagets respektive leverantörer lämnar ingen garanti beträffande lämplighet för ett visst ändamål av den information som omfattas av dokumenten samt tillhörande grafiska framställningar som tillhandahålls av denna webbplats. Alla sådana dokument och tillhörande grafiska framställningar tillhandahålls ”i befintligt skick” och utan garanti av något slag. Boehringer Ingelheim Vetmedica och/eller företagets respektive leverantörer frånsäger sig härmed alla garantier och villkor med avseende på denna information, inklusive alla underförstådda garantier och villkor beträffande säljbarhet, lämplighet för visst ändamål, tillgång och icke-intrång. Tillgång till och användning av innehållet häri sker på användarens egen risk. Boehringer Ingelheim Vetmedica och/eller företagets respektive leverantörer ansvarar under inga omständigheter för direkta, särskilda, indirekta eller följskador eller någon form av andra skador till följd av utebliven användning, förlust av data eller utebliven vinst, oavsett om det har sin grund i kontraktsbrott, vårdslöshet eller annan skadeståndsgrundande handling, som uppstår till följd av eller i anslutning till användning och tillämpning av informationen som är tillgänglig på denna webbplats. (Denna bestämmelse gäller inte ansvar för dödsfall eller personskada som orsakats av vårdslöshet.)

Dokument rörande veterinära läkemedel ska inte användas som alternativ till rådgivning av hälso- och sjukvårdspersonal inom veterinärmedicin eller en annan kvalificerad person. Om du önskar rådgivning om ett specifikt hälsoproblem bör du rådfråga en veterinär.

Dokument och tillhörande grafiska framställningar som publiceras på denna server kan innehålla tekniska felaktigheter eller tryckfel. Ändringar i informationen införs löpande. Boehringer Ingelheim Vetmedica och/eller företagets respektive leverantörer kan när som helst redigera och/eller ändra produkten/produkterna och/eller det/de program som beskrivs här.

Det är omöjligt att reglera nedladdningar från webbplatsen och eventuella virus som dessa kan innehålla. Boehringer Ingelheim Vetmedica påtar sig inget ansvar för virusangrepp eller relaterade problem som kan uppstå vid användning av webbplatsen.

Meddelanden rörande programvara, dokument och servicetjänster som är tillgängliga på denna webbplats

Boehringer Ingelheim Vetmedica och/eller företagets respektive leverantörer ansvarar under inga omständigheter för några direkta, särskilda, indirekta eller följskador eller någon form av andra skador till följd av utebliven användning, förlust av data eller utebliven vinst, oavsett om det har sin grund i kontraktsbrott, vårdslöshet eller annan skadeståndsgrundande handling, som uppstår vid eller i anslutning till användning och nyttjande av programvara, dokument, tillhandahållande eller brist på tillhandahållande av servicetjänster eller information som är tillgänglig på denna webbplats. (Denna bestämmelse gäller inte ansvar för dödsfall eller personskada som orsakats av vårdslöshet.)

Länkar till webbplatser från tredje part

Länkar i detta område leder dig bort från Boehringer Ingelheim Vetmedicas webbplats. De webbplatser det finns länkar till kontrolleras inte av Boehringer Ingelheim Vetmedica, och Boehringer Ingelheim Vetmedica ansvarar inte för innehållet på någon webbplats som det finns en länk till, eller för någon länk på någon webbplats som det finns en länk till, eller för förtroende för eller ansvar rörande sådant innehåll eller ändringar eller uppdatering av sådana webbplatser. Boehringer Ingelheim Vetmedica ansvarar heller inte för webbcasting eller någon annan form av överföring som tas emot via en webbplats som det finns länkar till. Länkarna har inkluderats för enkelhets skull, och förekomsten av sådana länkar innebär inte att Boehringer Ingelheim Vetmedica stödjer en sådan webbplats.

Upphovsrättsmeddelande

Copyright © 2013 Boehringer Ingelheim Vetmedica. Med ensamrätt.

Varumärkesmeddelande

De handelsnamn på Boehringer Ingelheim-produkter som hänvisas till häri tillhör enheter i Boehringer Ingelheim Group, oavsett om de är fetstilta eller markerade med varumärkessymbolen ®. Namn på faktiska företag och produkter som nämns häri kan vara varumärken som tillhör sina respektive ägare. Användning av dessa varumärken är, med undantag för vad som tillåts här, uttryckligen förbjudet och kan innebära lagöverträdelse.

De produkter som nämns häri kan ha olika varunamn, olika märkning, produktpresentation och styrka i olika länder. Kontakta våra lokala dotterbolag vid behov av förtydligande.

Frågor och feedback

Frågor och annan feedback riktad till Boehringer Ingelheim Vetmedica genom denna webbplats får inte innehålla frågor om personliga hälsoangelägenheter eller specifika, receptbelagda produkter. Dessa ska riktas till professionell hälso- och sjukvårdspersonal. Om en användare av denna webbplats svarar med information med feedbackuppgifter, exempelvis frågor, kommentarer, förslag eller liknande som rör innehållet på webbplatsen eller eventuella dokument som hämtats från den, anses sådan information vara icke-konfidentiell, och Boehringer Ingelheim Vetmedica har inga förpliktelser avseende sådan information (förutom i den mån det rör sig om personuppgifter) och kan fritt reproducera, använda, vidarebefordra och distribuera sådan information till andra, och samtliga användare som skickar ett svar eller en fråga anses ha godkänt sådan användning osv.

Din användning av webbplatsen kan registreras. Boehringer Ingelheim Vetmedica kan fritt använda denna information till statistiska undersökningar för att säkerställa kontinuerlig service och för att förbättra våra webbplatser. Genom att besöka denna webbplats samtycker du till denna policy och användning.

Skydd av personuppgifter

Boehringer Ingelheim Vetmedica följer bestämmelserna i Data Protection Act 1998 med avseende på personuppgifter. Företaget använder endast personlig information som skickas i förbindelse med avsnittet med frågor och feedback, med avseende på produktutveckling, kvalitetssäkring och produktmedvetenhet.
Boehringer Ingelheim Vetmedica kan använda cookies för att samla in och spara information om användares preferenser, så att vi kan spåra och fokusera på användarnas intressen.

Denna webbplats har säkerhetsåtgärder avseende skydd mot förlust, missbruk och ändring av information som vi kontrollerar.

Om du har frågor eller problem rörande säkerheten ber vi dig kontakta oss på svar.cop@boehinger-ingelheim.com

Eventuella ändringar av denna policy om skydd av personuppgifter kommer att publiceras på denna webbplats. På så sätt kan användarna alltid se vilken information vi samlar in, hur vi använder den och under vilka omständigheter vi eventuellt vidarebefordrar den.

Alla rättigheter som inte uttryckligen nämns häri, förbehålles.